Uppdaterad status gällande poolrummet!

Pool­rum­met har nu san­er­ats efter att, som vi tidi­gare informer­at om, luftavfuk­taren gått sön­der. Trälis­ter och foder har ännu inte ersatts men poolkom­mit­tén och styrelsen beslu­tade strax före jul att fyl­la bassän­gen igen och återup­p­ta verk­samheten i vän­tan på att slut­ligt beslut gäl­lande ren­overin­gens omfat­tning tas. Vi hop­pas kun­na återkom­ma kring mer detal­jer så snart som möjligt.

God fortsättning/Poolkommittén & Styrelsen 

Av: Styrelsen, januari 1, 2021
Tillbaka