Information om Henriksborgs förenings­stämma onsdag 25/3

Coro­n­akrisen påverkar alla delar av vårt samhälle, det är på mån­ga sätt en extra­ordinär tid. Sam­tidigt behöver verksam­heter upprätt­hållas för att varda­gen ska kun­na fungera så bra som möjligt. Det gäller ock­så verksam­heten i en samfällighet.

Styrelsen föl­jer utveck­lin­gen noga och har över­vägt argu­ment både för och emot att genom­föra stäm­man. Andra föreningar gör på oli­ka sätt. Vi skulle teo­retiskt kun­na skju­ta på stäm­man och be alla att beta­la in årets avgifter friv­il­ligt, men vi bedömer att det är vik­tigt att vi får rättslig klar­het genom beslut om bud­get och utdeb­i­ter­ing för 2020 lik­som beslut om en ny styrelse som får man­dat att skö­ta för­valt­nin­gen av samfällig­heten. Vi har där­för idag lördag beslu­tat att års­stämman på ons­dag den 25/3 kl. 18.30 kom­mer att genom­föras enligt kallelse. För att under­lätta för alla går vi ut med den­na infor­ma­tion och vid­tar några försiktighetsåtgärder:

• Vi har bett Elite Hotel boka om till en större lokal där vi kan möblera gle­sare (ca 2 meter mel­lan sto­lar­na) och på så sätt min­s­ka kon­tak­ten mel­lan del­tagare. Möjlig­het att tvät­ta hän­der­na finns i när­heten och hand­sprit finns i lokalen.

• Vi rek­om­mender­ar att endast en per­son per fastighet deltar för att min­s­ka grup­pens stor­lek och smittrisken.

• Lik­som tidi­gare gäller att stan­na hem­ma om du har sjuk­domssymtom eller är i en riskgrupp, och att vi iak­t­tar allmän­na råd om hygien: tvät­ta hän­der­na ordentligt och hål­la avstånd till andra för att begrän­sa smittspridning.

• Vi ska försö­ka genom­föra mötet så kort och effek­tivt som möjligt.

• Om man inte kan när­vara gäller lik­som tidi­gare att man kan läm­na en full­makt. En medlems­fastighet kan vara ombud för en (1) annan medlems­fastighet. Om ni inte kan få tag på något ombud, kon­tak­ta ert län­gom­bud eller styrelsen (se info nedan).

De vik­ti­gaste besluten som ska fat­tas på stäm­man (fram­går ock­så av kallelsen) är: 1) Fast­ställande av resul­tat- och balans­räkning, dis­po­si­tion av årets resul­tat och ansvars­frihet för styrelsen, 2) Beslut om utgifts- och inkom­st­stat (bud­get) samt fram­läggande av debiterings­längd för 2020, 3) Fram­läg­gande av debiterings­längder för åren 2013, 2014 och 2019 samt beslut om uttax­ering för dessa år, 4) Val av styrelse, ord­förande, sup­plean­ter samt revi­sor­er och sup­plean­ter. Som fram­går av handling­arna föres­lår styrelsen en höjn­ing av medlems­avgiften för 2020 på 300 kr per kvar­tal fr.o.m. kvar­tal 2, dvs. totalt 900 kr för året. Skälet till höjnin­gen är underhålls­behov (repa­ra­tion av del av stöd­mur, pool­reparation, spol­ning och film­ning av avlopps­stammar i området samt repa­ra­tion av el­skåp). Har ni frå­gor kon­tak­ta oss i styrelsen!

Styrelsen föl­jer löpande utveck­lin­gen och är förstås redo att ändra det­ta beslut om ny infor­ma­tion skulle tillkom­ma. Vi går i så fall ut med ny infor­ma­tion i brevlå­dor och på hemsidan.

Vi får hjäl­pas åt och ta hand om varan­dra i dessa osäkra tider.

/Styrelsen

styrelsen@henriksborg.se, tel.nr 073–231 85 47


Kon­tak­tlista till län­gom­bu­den:
• Nils Gustafs­son, V8 070–523 87 33
• Fabi­an von Tiede­mann, V17 070–899 06 99
• Gunil­la Sol­back, V28 070–636 36 06
• Åsa Nor­rman-Gren­ninger V34 070–620 74 71
• Pia Moge­fors, Ö52 070–339 92 45
• Bo West­ling, Ö56 076–230 32 44
• Daniel Karls­son, Ö70 070–611 63 30
• Chris­t­ian Rosen­berg, Ö78 070–273 51 70 

Av: Styrelsen, mars 22, 2020
Tillbaka