Samfällighetens Nyhetsbrev 4/2023

Sam­fäl­ligheten Henriksborg

Nyhets­brev från styrelsen 4/2023

Hejsan igen alla boende på Hen­riks­borg. Så var det dags för ett nyhets­brev igen. Nu känns det som om som­maren är här på dagar­na men att den avlös­es av något vin­ter­lik­nande sena kväl­lar och nät­ter. Det sägs att den­na som­mar ska bli het och torr. Jag vet inte om det lockar, senaste heta och tor­ra som­maren var väl 2018 då en stor del av vår egen trädgård inklu­sive en Tui­jahäck helt rader­ades ut. Nåväl, just nu grön­skar och prunk­ar det i hela området. Låt oss nju­ta av vår gemen­sam­ma och väl­sköt­ta trädgård.

Nyhets­brevet läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Poolhuset.

Från styrelsen

Ren­overin­gen av Poolhuset

F n finns inget nytt i den­na frå­ga. Arkitek­ten job­bar på med den s k förslagshan­dlin­gen enligt upp­drag och med de under­kon­sul­ter som krävs. Som näm­n­des i tidi­gare Nyhets­brev plan­eras ytterli­gare stor­möte innan vi går till ett stäm­mobeslut och i Nyhets­brevet näm­n­des ock­så att tid­pla­nen för arkitek­tens upp­drag sträck­er sig över sommaren.

Bollpla­nen – och finan­sier­ing av densamma

Bollpla­nen ska allt­så nu ren­overas. Från entre­prenören har vi fått en grov och pre­lim­inär tid­plan. Det under­stryks att delar av arbetet är myck­et väder­beroende och att där­för tid­pla­nen är än mer pre­lim­inär än vad en tid­plan för ett bygge brukar vara. Rivn­ing av befintlig bollplan inklu­sive asfalt påbör­jas i slutet av maj och i juni ska återupp­byg­gnad ske.

Vi under­stryk­er återi­gen att Stäm­man beslu­tade att kost­naden för ren­over­ing av bollpla­nen (9 000 kr per medlems­fastighet) ska tas ut som ett engångs­be­lopp av medlem­mar­na. Det engång­be­lop­pet tas ut i sam­band med den sed­van­li­ga inbe­tal­nin­gen av kvar­tal­savgift samt pre­lim­inär vat­tenkost­nad för kvar­tal 2 2023 senast den 30 juni.

Gemen­sam syn på vår yttre miljö

Ytter­vård­skom­mit­tén och styrelsen hade vid senaste styrelsemötet gemen­sam syn kring såväl; åter­stäl­lan­det efter IP-Onlys grä­var­beten, hur plat­sen där den nu riv­na Frigge­bo­den ska använ­das samt kring hur ”park­er­ingselän­det” på Östra upp­farten ska hanteras.

Vi kunde då kon­stat­era att en hel del av åter­ställ­ningsar­bete­na från IP-Onlys grä­var­beten nu var gjor­da men att fram­för allt en del plat­tjus­ter­ing åter­står på oli­ka delar av sam­fäl­lighetens områ­den. I och med dessa anmärkningar har vi från Sam­fäl­lighetens sida ännu inte påteck­nat den s k nöjdförklaringen.

Vidare diskuter­ade Ytter­vård­skom­mit­tén och styrelsen hur man skulle kun­na använ­da den yta som frigjorts när den gam­la Frigge­bo­den för­pas­sats till Frigge­bod­skyrkogår­den. Området kring gam­la Frigge­bo­den är i san­ning Sam­fäl­lighetens bakgård, med myck­et bråte, halvhjär­tad kom­post, mängder med större grenar och ett gigan­tiskt ros­tigt sandförråd.

Inled­ningsvis kunde kon­stat­eras att sand­för­rådet används under vin­ter­tid av vår snörö­jare. Det måste allt­så vara kvar, men kan såk­lart snyg­gas till. Vår bedömn­ing var ock­så att Sam­fäl­lighetens s k kom­post inte funger­ar idag samt att vi har fort­satt behov av att kun­na bli av med både sam­fäl­lighetens och enskil­da medlem­mars trädgårdsspill på ett någor­lun­da enkelt sätt. Slut­sat­sen därav är att vi behöver ska­pa en bät­tre lös­ning för kom­post av löv, gräsklipp och min­dre grenar som efter 1–3 år kan använ­das som matjord av Sam­fäl­ligheten och medlem­mar­na. Där­till behövs någon form av fål­la för större grenar i avvak­tan på de årli­ga städda­gar­na, då de ska läg­gas i container.

Den­na ”Trädgård­sav­fall­san­läg­gn­ing” vill vi kom­bin­era med att anläg­ga ytterli­gare två P‑platser. Hela det­ta paket kräver dock både markar­bete och ett bra tänk kring hur vi får till både och på den yta vi har till­gäng­lig. Styrelsens plan är att påbör­ja det­ta arbete 2024. Styrelsen ser gär­na att någon som har kun­skap och intresse för kom­posthanter­ing hör av sig, då vi f n inte bedömer oss ha den kun­skapen inom styrelsen.

Även park­er­ingssi­t­u­a­tio­nen på Östra upp­farten diskuter­ades. Här består prob­lemet i att både boende i vårt eget område och från andra områ­den park­er­ar i back­en trots att det är för­b­ju­den park­er­ing där. I vis­sa fall park­eras det ock­så direkt olämpligt och det skulle t ex kun­na hin­dra Räddningstjän­stens framkom­lighet. Vidare är Ytter­vård­skom­mit­tén och styrelsen överens om att i det längs­ta und­vi­ka park­er­ingsöver­vakn­ing i området fram­för allt för att und­vi­ka tvis­te­hanter­ing kring boende eller bekan­ta till boende som lappats.

Vår gemen­sam­ma bedömn­ing är att anläg­gn­ing av fyra P‑platser (mark­er­ade som förhyr­da enligt vårt befintli­ga sys­tem) på väs­tra sidan av back­en (d v s höger sida när man åker ned i back­en) samt för­ty­dli­gande P‑förbudsskyltning med eventuell tilläg­gstavla bor­de kun­na vara ett förs­ta steg mot en bät­tre ord­ning gäl­lande park­er­ing på Östra upp­farten. ”På köpet” får vi ytterli­gare fyra P‑platser till Sam­fäl­lighetens medlem­mar. Styrelsens bedömn­ing är att en insats enligt ovan är av enklare och inte så kost­nads­dri­vande art och har där­för mål­sät­tnin­gen att påbör­ja den under året.

Vi bjud­er in alla boende som har tankar och idéer kring hur ytan kring gam­la Frigge­bo­den kan använ­das samt hur ni ser på styrelsens plan att anläg­ga P‑platser på Östra upp­farten att höra av sig till styrelsen via hem­si­dan. Välkom­na med era syn­punk­ter och tack till er som tidi­gare hört av er i frågorna!

Belysnin­gen i området

Styrelsen har nu fått in en myck­et för­mån­lig offert rörande utbyte av 15 arma­tur­er i området. Det är endast insat­sen som byts ut, stolpe m m blir kvar. I huvud­sak är de berör­da lyk­t­stol­par­na belägna i förbindelselänken Väs­tra-Östra. Vi övergår för dessa arma­tur­er från en kost­sam tra­di­tionell och dyr glöd­lam­pelös­ning till led-belysning.

För den befintli­ga arma­turen är kost­naden för respek­tive glöd­lam­pa hög och tyvärr har lam­por­na ock­så lätt för att gå sön­der. De är ock­så bety­dligt dyrare i drift än den mod­er­na led-belysnin­gen. Den för­mån­li­ga offer­ten har möjlig­gjorts av Gunil­la Sol­back och Lars Franzén som har kän­ningar i belysnings­bran­schen. Ett stort tack till dem.

Gäl­lande övrig belysning i området är styrelsens bedömn­ing att avvak­ta med byte till led-belysning. För vis­sa av lamp­type­r­na finns led-belysning fram­ta­gen, men den är ännu myck­et dyr och för andra lamp­typer sak­nas ännu led-alternativ.

Övrigt

För­valt­ningskom­mit­té

Som några av er kanske minns från Stäm­man hade det bl a inkom­mit en motion om att Sam­fäl­ligheten skulle ta in en teknisk för­valtare som stöd. Frå­gan om teknisk för­valtare har från tid till annan lyfts i tidi­gare styrelser, men man har hit­tills valt att avstå.

Styrelsen föres­log som alter­na­tiv att ska­pa en För­valt­ningskom­mit­té där medlem­mar med spe­cialkom­pe­tens kring mark och byg­gnad kan ingå och stäl­la sin kun­skap till styrelsens för­fo­gande. Det skulle kun­na vara en möj­lighet att bidra till Sam­fäl­lighets­förenin­gen utan att behö­va delta i ett styrelsear­bete, som mån­ga kan uppl­e­va betungande.

Styrelsen välkom­nar nu medlem­mar som har – jäm­fört med mån­ga av oss andra – utökad kom­pe­tens inom mark och byg­gnad att höra av sig till styrelsen och kanske därmed bli en av medlem­mar­na i vår förhopp­n­ingsvis snart bil­dade Förvaltningskommitté.

Styrelsen         

Av: Styrelsen, maj 21, 2023
Tillbaka