Dagvattentunneln, Östbergatunneln

Lite kort och snabb infor­ma­tion kring Dag­vat­ten­tun­neln, Nya Östbergatunneln. 

Sprängningar­na och bor­rningar­na har nu läm­nat vårt område och tun­nelar­be­tar­na drar vidare, men störningar kan fort­farande upp­kom­ma. Förhopp­n­ingsvis är det värs­ta över. Den­na vec­ka har man ock­så påbör­jat ett rivn­ingsar­bete i vat­tnet (delvis ock­så på land) som en del i arbetet med utlopp­sled­ningar­na från ren­ingsver­ket. Det innebär att man kom­mer att såga, vajer­så­ga och knac­ka betong. Arbetet ska pågå i 4 veck­or. Knack­nin­gen kan kom­ma att låta en del, men förhopp­nin­gen är att det inte ska med­föra några störningar för oss boende, efter­som vi bor en bit ifrån men ljud beter sig inte alltid som beräknat.

Av: Styrelsen, september 21, 2023
Tillbaka