Elbilsladdning i radgaragen?

Möj­lighet till elbil­sladdning i radgaragen?

Kallelse till Medlemsmöte för de boende i Sam­fäl­lighets­förenin­gen Hen­riks­borg som är medlem­mar i sek­tion II

Tors­da­gen den 1 feb­ru­ari kl 19.30 i Pingis­rum­met (med­tag gär­na egen stol)

Som vi informer­at om på senaste årsstäm­man och löpande i styrelsens nyhets­brev så har styrelsen med stöd av Garagekom­mit­tén under­sökt möj­ligheten att etablera laddning för el-bilar i radgaragen.

Vi kallar nu till medlemsmöte för Sek­tion II (de som har hyr­da garage i radgara­gen) i sam­fäl­ligheten Hen­riks­borg kring den­na fråga.

På medlemsmötet kom­mer styrelsens förslag till lös­ning att pre­sen­teras, lik­som den ekonomiska kalkylen. Här finns ock­så plats för att uttryc­ka sin åsikt, stäl­la frå­gor och diskutera.

En formell omröst­ning i frå­gan kring elbil­sladdnings­frå­gan för Sek­tion II plan­eras genom­föras på Årsstäm­man i mars 2024.

Välkom­na!

Styrelsen                                                                           

Bak­grund och förslag

Frå­gan om möj­lighet till elbil­sladdning i radgara­gen i vår sam­fäl­lighet har var­it på tape­ten under en län­gre tid. Önskemål om en mer långsik­tig lös­ning för laddning finns från både boende med radgarage och styrelsen. I nuläget har vi i prin­cip nått kapacitet­staket med befintlig elin­stal­la­tion på Väs­tra sidan, medan Östra sidan nog kan rym­ma ensta­ka ytterli­gare elbilsinnehavare.

Styrelsens föres­lagna upplägg för elbil­sladdning är en lad­dare per garage där allt kablage dras så långt möjligt i bärande balkar i garagelän­gor­na samt att den egna lad­daren sit­ter på insi­dan och i närheten av garage­porten. På så sätt går det att lad­da bilar­na såväl inne i som utan­för sitt radgarage (för dem som kan ha sin bil upp­ställd fram­för garaget).

Då samtli­ga fastighetsin­nehavare i Sam­fäl­ligheten i och med det­ta förslag ges möjlig­het att lad­da sin bil avs­er styrelsen inte att till­han­dahål­la laddstol­par på annat sätt.

Ett tungt vägande skäl till att nyin­stallera lad­dare i var­je garage är att Naturvårds­verket f n sub­ven­tioner­ar 50 % av kost­naden upp till 15 000 kr per laddningspunkt. Det gäller dock bara om instal­la­tio­nen ock­så omfat­tar laddningspunk­ter­na (lad­dboxar­na). En instal­la­tion med bara grund­in­fra­struk­turen utan laddningspunk­ter ges allt­så inga subventioner.

Vår bedömn­ing är vidare att dagens befintli­ga ström­flöde om 35 A kan behö­va ökas till 50 A. 35 A bedöms räc­ka till upp till 20 bilar (förde­lat som 10 på väs­tra och 10 på östra) vilket kan bli lite i under­kant med tanke på att vi har 24 respek­tive 25 bilplatser på Väs­tra och Östra.

Nac­ka ener­gis offert är på 1 243 532 kr. Drar vi bort sub­ven­tio­nen från offer­ten åter­står 621 766 kr eller 12 689 kr per laddningspunkt i engångskost­nad. Ytterli­gare två offer­t­er har inhäm­tats men vi använ­der t v den­na som ref­er­en­sof­fert som ger en vägled­ning kring var slut­sum­man san­no­likt lan­dar (offer­ten är från mars 2023).

Den näm­n­da upp­graderin­gen till 50 A med­för en extra engångskost­nad på 10 248 kr samt en löpande merkost­nad om 2 600 kr/år. Tillkom­mer gör ock­så kost­nad för ett förän­drat anläg­gn­ings­beslut, som bedöms lan­da på 100 000 kr och en löpande månatlig kost­nad för deb­i­ter­ing och sta­tis­tik om 90 kr per hushåll. Den­na sist­näm­n­da avgift tas ut först när man bör­jar använ­da sin lad­dare. Engångskost­naden blir då pre­lim­inärt 15 000 kr och ökad månad­skost­nad blir 100 kr per garage plus fak­tisk kost­nad för elförbrukning.

Styrelsens bedömn­ing är att hela kost­naden fall­er på Sek­tion II och att den bör tas ut som en engångskost­nad för samtli­ga medlem­mar i Sek­tion II.

Fort­satt process

Genom­förande innan en eventuell elbil­sladdning i radgara­gen kan vara på plats:

  • ett beslut från stäm­man (Sek­tion II) som innebär att Sam­fäl­ligheten önskar ändra anläg­gn­ings­beslutet och beslu­tar att avsät­ta medel för installationen,
  • begära omför­rät­tning av anläg­gn­ings­beslutet hos Lantmäteriet/kommunen,
  • ansö­ka om sub­ven­tion från Naturvårdsverket
Av: Styrelsen, januari 3, 2024
Tillbaka