Styrelsens Nyhetsbrev nr 6 2023

Sam­fäl­ligheten Henriksborg

Nyhets­brev från styrelsen 6/2023

Hej Alla boende på Hen­riks­borg. Ja, då tog vi ett raskt kliv från som­mar till vin­ter. I morse var det frost på bil­tak­en på Väs­tras övre park­er­ing och för någon vec­ka sedan satt man på tomten och gas­sade i sensommarsolen.

F ö ett stort tack till alla för myck­et god upp­slut­ning vid medlemsmötet rörande Kvarters­går­den för en vec­ka sedan. Ett 60-tal hushåll hade hör­sam­mat kallelsen. Vi återkom­mer i frågan.

Det­ta Nyhets­brev läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Poolhuset.

Den årli­ga spol­nin­gen av dagvattenbrunnarna

Måndag den 16/10 med start kl 07.30 spo­las dag­vat­ten­brun­nar­na som finns på lite oli­ka platser i gång- och väg­banor inom området. Det­ta som en del av vårt kon­troll­pro­gram för dag­vat­ten­led­ningar­na. Park­era inte inne i området den­na dag – ja det gör vi ju aldrig egentli­gen — men särskilt vik­tigt att inte avvi­ka mot trivsel­re­gler­na den­na dag.  Tänk ock­så på att gångvä­gar­na kan vara block­er­ade för trafik under peri­oder när spol­ning sker.

Från styrelsen

Pro­jekt Poolhuset

Från styrelsens sida upplevde vi att mötet kring Kvarters­går­den blev bra. Mån­ga tog tillfäl­let i akt att stäl­la frå­gor och mån­ga förde fram alter­na­ti­va förslag både rörande kvarters­går­den och den demokratiska processen. Styrelsens upp­fat­tning var vidare att vi kunde gestal­ta en tänkt nybyg­gnad på ett bra sätt. Vi bekla­gar dock att kalkylen för nybygget i ett väldigt sent skede fick rev­ideras och att vis­sa kost­nad­er fort­farande måste utredas, t ex kring rivn­ing. Vi kom­mer inom kort att sät­ta upp aff­is­ch­er­na rörande nybyg­gnaden i pingis­rum­met, så kan var och en i lugn och ro tit­ta på förslaget.

Vi genom­förde ock­så en provom­röst­ning kring Kvarters­går­dens framtid.

JA = Ren­over­ing enligt WE-Groups förslag (i stort) eller nybyg­gnad påbör­jas i när­tid (2024 – 2025) och

NEJ = Ren­over­ing enligt WE-Groups förslag (i stort) eller nybyg­gnad ska inte genom­föras eller åtmin­stone inte påbör­jas i när­tid (2024 – 2025).

30 medlem­mar rös­tade för JA-alter­na­tivet och 18 för NEJ-alternativet.

Omröst­nin­gen genom­fördes för att vägle­da styrelsen i det fort­sat­ta arbetet och är inte på något sätt bin­dande för Sam­fäl­ligheten. Det krävs en regelmäs­sigt utlyst stäm­ma för en bin­dande omröstning.

Vi kom­mer att diskutera fort­satt process på kom­mande styrelsemöte och återkom­mer såk­lart i frå­gan. Har ni tankar och syn­punk­ter, skic­ka in dem till styrelsen via hemsidan.

Bollpla­nen

Ten­nis­banan är nu, som tidi­gare näm­nts, förtjän­st­fullt omlagd genom Ten­niskom­mit­téns för­sorg. Just nu försök­er man lösa frå­gan om bas­ketko­r­gar på ”Nor­ra plan­hal­van” på ett bra sätt.

Bil­trafik och trafikplanering

Styrelsen beslu­tade att måla fem park­er­ingsru­tor i Östra upp­farten. Mål­nin­gen gick inte helt att slut­föra på en gång då det stod bilar i vägen… Slut­föran­det av det arbetet, som inklud­er­ar skyl­tar som anger att park­er­ingsru­tor­na är förhyr­da, motsvarande dem som redan finns i området, har dessvärre drag­it ut på tiden rejält lik­som även en del kom­plet­terande mål­ningsar­beten. Men det är på gång.

Vi har även tag­it kon­takt med en trafikkon­sult, det­ta för att få stöd i att se över skylt­nin­gen i området, både vad gäller park­er­ing och trafikflöden.

IP Onlys grävningar

Styrelsen har nu bedömt att vi inom kort kan avs­lu­ta grä­var­betet som IP-Only genom sin entre­prenör genom­fört. Den sista frå­gan som åter­står är bort­ta­gan­det av asfaltsstänk som garagein­nehavar­na längs Väs­tra 9 — 18 fått i sam­band med NCC:s asfal­ter­ing. Den enklaste lös­nin­gen var att själv ta bort stänken med hjälp av en asfalt­slösande spray från Bil­tema och en grön scrub­bi. Jag ställer ut min flas­ka bred­vid min entré­trap­pa så kan den som vill låna den och sedan stäl­la till­ba­ka den.

Laddning av elbi­lar i radgaragen

Även den­na frå­ga är under bered­ning inför ett tänkt medlemsmöte, främst rik­tat till Sek­tion II. Bered­nin­gen sker i dia­log med Garagekom­mit­tén. Vi återkom­mer i frå­gan. Beslut om ja eller nej till laddningsmöj­lighet för elbi­lar i radgara­gen kom­mer att under­stäl­las en stäm­ma (Sek­tion II)

Städda­gen

Styrelsen påmin­ner om höstens städdag den 22 okto­ber. Se särskild kallelse för tider och anvisningar.

Styrelsen         

Av: Styrelsen, oktober 10, 2023
Tillbaka