Styrelsens Nyhetsbrev 6/2022

Sam­fäl­ligheten Henriksborg

Nyhets­brev från styrelsen 6/2022

Hejsan igen alla boende på Hen­riks­borg. Ja, i novem­ber fick vi i san­ning kän­na på att vi trots allt mil­dare vin­trar bor i det kalla och snöi­ga Nord. Och i skri­vande stund har vi fått ytterli­gare en påmin­nelse om det­ta om än i min­dre omfattning.

Här kom­mer styrelsens sjätte nyhets­brev för året. Syftet med Nyhets­brevet är att hål­la medlem­mar­na informer­ade om vad som hän­der och vad som är på gång i förenin­gen och hur oli­ka frå­gor fort­skrid­er. Nyhets­brevet innehåller infor­ma­tion från föregående styrelsemöte men ock­så kring annat som kan vara rel­e­vant att berät­ta om.

Nyhets­brevet läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Poolhuset.

Från novem­ber månads styrelsemöte

Ren­overin­gen av Poolhuset

Som näm­n­des i för­ra Nyhets­brevet är vi – efter upphan­dling av tjänst och anta­gande av den­sam­ma — nu igång med för­bere­delser­na för Pool­hus­ren­overin­gen. I mit­ten av novem­ber genom­förde kon­sult­fir­man WeGroup en gedi­gen kartläg­gn­ing av hela Pool­husets över­gri­pande skick samt bris­ter. Vi kom­mer att få en skriftlig rap­port i jan­u­ari kring skick­et, åtgärds­förslag och kostnadsuppskattningar.

Pla­nen just nu är att vi därefter kom­mer att hål­la ett öppet möte för att höra medlem­mar­nas tankar kring pool­husets ren­over­ing. Vi återkom­mer kring det­ta. Som näm­nts tidi­gare kom­mer det senare att bli en stäm­ma som fat­tar beslut gäl­lande ett konkret renoveringsförslag.

Pool­huset — övrigt

P g a ske­nande elkost­nad­er för Pool­huset har styrelsen sett sig tvin­gade att stän­ga av bas­tun. Styrelsens ursprung­li­ga plan var att kun­na hål­la den öppen en dag i veck­an, vilken inte var tekniskt möjligt att göra automa­tis­er­at. Dock har en av våra medlem­mar, Hen­rik Edlund i V16, tag­it på sig rollen att hål­la bas­tun öppen en dag i veck­an. Stort Tack till Hen­rik. Inom kort kom­mer infor­ma­tion om detta

Enligt senaste rap­porten från Poolkom­mit­tén ska vär­men i vat­ten och luft i Pool­huset numera vara åter­ställd till det nor­mala. Vår ven­ti­la­tions- och värmepart­ner har ser­vat och bytt ut delar av värmeag­gre­gatet. Det är vår förhopp­n­ing att det även långsik­tigt ska lösa de prob­lem vi haft kring värmen.

Elbil­sladdning för boende med radgarage

Frå­gan om elbil­sladdning knuf­fas sak­ta men säk­ert framåt mot en stäm­ma. Vi har nu haft elek­trik­er på plats för att både skissa på en teknisk lös­ning för att kun­na erb­ju­da laddning av elbi­lar för boende med radgarage och för att få grepp om en kost­nads­bild. Förslaget har ännu inte pre­sen­ter­ats för styrelsen.

Kom­plet­terande asfaltering

Anbud gäl­lande asfalt­skom­plet­ter­ing är nu antaget av styrelsen. Dessvärre föll snön veck­an efter och sedan har kylan kom­mit. Asfalt­sen­tre­prenören har trots det­ta giv­it uttryck för att försö­ka få till en asfal­ter­ing i när­tid. Vi får väl se hur det går… Annars får det tas till våren.

Extra stäm­ma

Styrelsens ambi­tion är fort­satt att kun­na avhål­la en extra stäm­ma för att främst behand­la Pool­hus­ren­overin­gen, elbil­sladdnin­gen, bergrum­met och bollplan­sren­overin­gen. Men även ytterli­gare frå­gor kan behö­va hän­skju­tas dit. Vi kan nu kon­stat­era att en eventuell extra stäm­ma inte kom­mer att kun­na hål­las på den­na sida årsskiftet, främst p g a att pool­hus­ren­over­ing­spro­jek­tet inte är i beslutsläge.

Övrigt

Snökaoset

Ja, ingen behöver kanske påmin­nas om det snökaos Stock­holm med omne­jd drab­bades av i mit­ten av novem­ber. Prob­lem upp­stod på mån­ga håll i trak­ten och vår Sam­fäl­lighet blev extra utsatt då vår snörö­jar­en­tre­prenör fick sin snö­trak­tor stulen ur ett garage på Hen­riks­dals­ber­get. Det­ta med­förde att entre­prenören inte kunde lev­er­era en snöröjn­ingsen­tre­pre­nad med den kvalitet som utlo­vats och som han själv önskar.

Vår bedömn­ing är att entre­prenören gjorde vad som var möjligt i det upp­kom­na läget, bl a sattes fyrhjul­ing med plog­blad och hand­skot­tning in. Det­ta räck­te dock inte rik­tigt till, som mån­ga av oss kunde kon­stat­era. Till sist fick han en entre­prenörskol­le­ga att ta en trak­tor från Fars­ta och köra hit för att röja upp.

Det­ta var när­mast ett Force Majeurs­lik­nande till­stånd som upp­stod. Det var givetvis svårt för entre­prenören att lösa prob­lemet med lån/köp av trak­tor mitt under snökaoset. Förhopp­n­ingsvis var det­ta en engångsföreteelse.

Stort tack till alla för ert tålam­od under den­na tid – särskilt till er med rul­la­tor­er och barn­vagnar! Stort tack till er ock­så som hjälpte till att skot­ta och röja under den­na period.

Och ett Stort Tack till er som löpande hjälper till att skot­ta och san­da våra trap­por som annars blir hala i snö och kyla.

Till sist…

Önskar Styrelsen en rik­tigt God Jul och Gott Nytt År till er alla

Av: Styrelsen, december 11, 2022
Tillbaka