Ny sida om radhusområdets historia

Janne Peters­son på väs­tra har i ett par år sam­lat mate­r­i­al om rad­hu­som­rådets his­to­ria. Ett myck­et fint arbete som han nu delar med oss i form av en län­gre artikel på hem­si­dan med fina bilder, bland annat från Nac­ka lokalhis­toriska arkiv. Läs om verk­samheten som fanns på området innan rad­husen byg­gdes, kon­tro­ver­sen kring HSB:s nam­n­förslag Salt­sjö-Blick med mera. Artikeln hit­tar ni under rubriken His­to­ria i toppmenyn.

Tanken är att det kom­mer mer på tem­at. Janne har flag­gat för att han planer­ar att dela fler spän­nande bilder och tex­ter med his­to­ria om vårt grannskap, det vill säga Dan­vikshem, Salt­sjöq­varn, Finn­bo­da Varv, Kvarn­hol­men, Hen­riks­dal, Ham­mar­by sjö med mera.

/Markus Ljung­blom

Av: Markus Ljungblom, januari 7, 2021
Tillbaka