Radgaragen

Radgara­gen

I området har ett 40-tal av rad­husen egna garage i rad­huset eller på den egna tomt­marken. Övri­ga rad­hus har till­gång till hyres­garage (radgara­gen) som finns i län­gor vid Östra respek­tive Väs­tra Hen­riks­borgsvä­gen. Radgara­gen utgör en egen sam­fäl­lighets­fören­ing (sek­tion 2) och för­val­tas ytterst ock­så av Sam­fäl­lighets­förenin­gen Hen­riks­borg. För radgara­gen finns dock även en kom­mit­té utsedd dit man vän­der sig i förs­ta hand med eventuel­la prob­lem, idéer för utveck­ling eller övri­ga frå­gor kring radgaragen.

Kon­tak­t­per­son för Garagekom­mit­tén är f n Claes Leeo.
Kon­takt: garage@henriksborg.se