Nyhetsbrev från styrelsen 1/2022

Hejsan Alla boende på Hen­riks­borg. Styrelsen gör nu ett försök att etablera ett Nyhets­brev för att hål­la medlem­mar­na informer­ade om vad som hän­der och vad som är på gång i förenin­gen och hur oli­ka frå­gor fort­skrid­er. Nyhets­brevet kom­mer att innehål­la infor­ma­tion från föregående styrelsemöte men ock­så kring annat som kan vara rel­e­vant att berät­ta om.

Nyhets­brevet läg­gs ut under styrel­se­in­for­ma­tio­nen på Sam­fäl­lighetens hem­si­da samt anslås i Pool­huset. Den­na förs­ta (och enda) gång delas det ock­så ut i brevlå­dor­na hos alla som inte ännu lagt upp sig som medlem­mar på hem­si­dan och därmed bl a får till­gång till styrelsens infor­ma­tion­er dig­i­talt. Rutin för hur det­ta görs bifogas.

Från april månads styrelsemöte

Arbets­fördel­ning

Vid det förs­ta styrelsemötet i den nya kon­stel­la­tio­nen efter stäm­man diskuter­ades hur kom­mit­téer­na och styrelsen kan job­ba ännu bät­tre till­sam­mans, vilket i sin tur myn­nade ut i att var­je kom­mit­té nu har en varsin ingång via ledamot/suppleant i styrelsen.

Ytter­vård­skom­mit­tén – Hans Askaner

Garagekom­mit­tén — Claes Inge

Poolkom­mit­tén – Sofia Far­go Westling

Ten­niskom­mit­tén – Vic­tor Munoz

Styrelsen gjorde ock­så en informell fördel­ning av de arbet­suppgifter som finns såväl löpande som av mer engångskarak­tär, det­ta för att jäm­na ut arbets­be­last­nin­gen och möjlig­göra förd­jup­n­ing i de oli­ka frågorna.

Från Stäm­man

Vi kon­stat­er­ade att styrelsen ytterli­gare behöver för­ty­dli­ga hur under­håll­sar­betet, med stöd av den fram­tagna under­håll­s­pla­nen, bedrivs. Det­ta så medlem­mar­na får en real­is­tisk bild över Sam­fäl­lighetens under­hålls­be­hov och ock­så kring de ekonomiska resurs­er som krävs för det arbetet. Det­ta är något vi behöver återkom­ma till inför näs­ta stämma.

Det noter­ades ock­så att Vat­tenre­dovis­nin­gen av okänd anled­ning försvun­nit på den förs­ta fören­ingsavgifts­fak­tu­ran för året. Det är nu kor­rig­er­at och kom­mer att anges på kom­mande faktura.

Styrelsen job­bar ock­så vidare med att bere­da ären­de­na kring elbil­sladdning vid radgara­gen, sky­ddsrum­met samt pool­ren­overin­gen för en extra stäm­ma. Där finns dock inget nytt att berät­ta om just nu.

Bollpla­nen

Som bekant fat­tade stäm­man beslut om att ren­overa bollpla­nen och beläg­ga den med någon form av kon­st­gräs som funger­ar för såväl, fot­boll, ten­nis som bas­ket. Bered­ningsar­betet går framåt och några ur Ten­niskom­mit­tén har t o m begett sig till Västkusten för att provspela en anläg­gn­ing med ett under­lag som offer­erats av en entre­prenör­erna. Frå­gan om bollpla­nen kom­mer att hanteras vidare på styrelsemötet i maj.

Övri­ga frå­gor från styrelsemötet

Ett avtal har teck­nats med Cija Tank om årlig tömn­ing av alla dag­vat­ten­brun­nar samt spol­ning av spill­vat­ten­led­ningar (i dagligt tal avlopp­sled­ningar) vid de fyra punk­ter som definier­ats som riskom­rå­den vid en tidi­gare filmn­ing av hela spill­vat­te­nan­läg­gnin­gen. Det­ta är ett sätt att hål­la våra led­ningssys­tem i trim och för­län­ga sys­te­mens livslängd.

Som en ser­vice- och säk­er­het­såt­gärd kom­mer styrelsen att genom­föra vatten­avläsning även vid halvårsskifte­na. Dessa kom­mer inte att utgöra under­lag för deb­i­ter­ing men hjälper styrelsen och medlem­mar­na att upp­täc­ka onor­mal för­brukn­ing, t ex i form av läck­age då vårt förhål­lan­de­vis avancer­ade mät­sys­tem kan indik­era det­ta vid mätning.

Vid den spol­ning och filmn­ing av dag­vat­ten­led­ningar­na som nyli­gen genom­fördes upp­täck­tes ett brott på en dag­vat­ten­led­ning på Väs­tra. Där har där­för nyli­gen utförts ett grä­var­bete. Det­ta sked­de på enskild tomtmark.

En över­syn av vår försäkring ska göras. Från en medlem har uttryck­ts oro att per­son­er som är tillfäl­ligt boende här inte har sam­ma försäkringssky­dd som medlem­mar­na när de vis­tas på eller i sam­fäl­lighetens ytor. Det gäller då både vid åsamkan av ska­da på sam­fäl­lighetens utrust­ning och att man själv skadar sig på densamma.

Det noter­ades ock­så att asfal­terin­gen efter IP-Onlys grävn­ing är slut­förd. Fort­farande kan arbeten åter­stå gäl­lande plat­tläg­gn­ing och i mjuk mark.

Styrelsen

Av: Styrelsen, maj 14, 2022
Tillbaka