Brev från styrelsen

Vi i styrelsen vill bara kort upp­dat­era och informera er om var vi står i processen kring Nya Östbergatunneln.

Vi hade styrelsemöte i ons­dags samt ett sep­a­rat möte med Woll­mar Hintze i söndags. Med tanke på de senaste inläggen och den debatt som förts ansåg vi det som nöd­vändigt att kon­tak­ta vårt juridiska ombud för att få klarhet i vis­sa påståen­den. Vi kom­mer att få råd i frå­gan någon gång under hel­gen eller senast måndag. På grund av att det har drag­it ut på tiden begärde styrelsen ytterli­gare upp­skov hos dom­stolen för vår stam­fastighet, vilket vi fick fram till den 10 september.

Vi återkom­mer snarast när vi vet hur vi bör agera framöver.

Till sist hop­pas vi att vi kan hål­la en res­on­abel och hövlig diskus­sion kring ämnet.

Med vän­lig hälsning

Styrelsen

Av: Styrelsen, augusti 21, 2020
Tillbaka